ГЕНДЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ В КЫРГЫЗСТАНЕ

Publications

Гендерная Диагностика Горнодобывающей Отрасли нацелена на раскрытие гендерной статистики в занятости в 10 крупных горнодобывающих компаниях Кыргызстана, анализу структуры тела и здоровья женщин и мужчин, исследованию общественного мнения, в частности мнения женщин, работающих в горнодобывающих компаниях, а также гендерной оценке основных законопроектов в добывающей отрасли.

Занятость женщин в горнодобывающих компаниях состовляет 12% от общей численности работников в этих компаниях, количество женщин на руководящих должностях составило 73 женщин (или 7% от общей численности работников женского пола). Таким образом, доля женщин, работающих в добывающей отрасли остается низкой. Не менее интересны данные по качественной составлящей, потвержденными данными предоставленными компаниями и проведенными фокус-групповыми дискуссиями в 6 регионах Кыргызской Республики. Женщины, в основном, работают на низкооплачиваемых должностях в сфере услуг, в финансовом, юридическом, административном и лаботарно-техническом отделах. Исследование определяет сложности и препяствия для женщин, которые требуют решения или углубления в изучении этих вопросов. 

 


 

Тоо-кен өнөр жайынын гендердик диагностикасы Кыргызстандагы 10 ири тоо-кен ишканаларында жумушка орношуудагы гендердик статистиканы ачууга, аялдардын жана эркектердин дене түзүлүшүнө жана ден соолугуна талдоо жүргүзүүгө, коомдук пикирди, атап айтканда тоо-кен ишканаларында иштеген аялдардын пикирин, ошондой эле кен казып алуу тармагындагы негизги мыйзам долбоорлоруна гендердик баа берүүгө багытталган.

Тоо-кен ишканаларында аялдардын иш менен камсыз болушу бул ишканаларда иштегендердин жалпы санынын 12%ын гана түзөт, ал эми жетекчилик кызматтарда иштеген аялдардын саны 73 аялды (же аял кызматкерлердин жалпы санынын 7%) түздү. Ошентип, кен казып алуу тармагында иштеген аялдардын үлүшү төмөн бойдон калууда. Компаниялар тарабынан берилген маалыматтар жана Кыргыз Республикасынын 6 регионунда өткөрүлгөн фокус-топтук талкуулар менен тастыкталган сапаттык компонент боюнча маалыматтар да кызыктуу. Кыз-келиндер негизинен тейлөө тармагында, каржы, юридикалык, административдик жана лабораториялык-техникалык бөлүмдөрүндө аз айлык акы төлөнүүчү кызматтарда иштешет. Изилдөө бул маселелерде чечилиши же андан ары изилдениши керек болгон аялдар үчүн кыйынчылыктарды жана тоскоолдуктарды аныктайт.

Поделиться:

Related Resources